top of page

KMTA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.


1. Bevezető, a pályázat célja


1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.


1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki alkotás.


2. Az ösztöndíj formája


2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik


2.2. Az ösztöndíj összege: 400 000 Ft /fő. 3,5 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.


2.3. Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap (2022. szeptember 15. - 2022. december 31.)


3. Támogatott szakterületek Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, ami innovációkhoz köthető és előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik: - gépjárművek dinamikája, - intelligens rendszerek és azok szabályozása, - orvostudomány, - precíziós állattenyésztés,


4. Pályázat benyújtására jogosultak


4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:


4.2. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,


4.3. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,


4.4. vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),


4.5. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 magyar és 3 idegennyelvű nyomtatott szakirodalmat feldolgoznak és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek;


4.6 vállalják, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötésre szükséges benyújtani;


4.7. vállalják, hogy a kutatásról minimum 30 oldal, illetve minimum 93.300 karakter (lábjegyzet, tartalom, felhasznált irodalom, hivatkozás, stb. nélkül) kutatási beszámolót adnak le a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is elfogad,


4.8. vállalják, hogy a kutatás eredményét publikációjukat közlésre elfogadják,


4.9. vállalják, hogy az Alapítvány innovációs programjában 2023.12.31-ig részt vesznek, több napos képzéseken, innovációs csoportokban és esetleg startup vállalkozásokban (melyben a tagok a KMTA támogatottjaik).


5. Kizáró okok


Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket illetve nem publikálja a kutatási eredményt.


6. A pályázat tartalma:


6.1. iskolai tanulói jogviszony igazolás


6.2. kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. ) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie és írásban nyilatkoznia hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban. A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie.


6.3. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.


6.4. Szakmai önéltrajz- bemutatkozás- amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit


6.5. végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták be a továbbtanulási jelentkezésüket


7. A támogatásban részesíthető pályázók száma


Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 12 fő részesülhet támogatásban.


8. A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatokat 2022. augusztus 22. - 2022. szeptember 10. 16:00 között lehet benyújtani. A pályázat beadásának határideje: 2022. szeptember 10. 16:00 (16 óra) 9. Jelentkezés módja: E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A több fileban benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) – a több fileban benyújtott pályázatokat és a helytelenül elnevezett pályázati dokumentációt nem vesszük figyelembe. Azokkal a pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, személyesen interjút készítünk, melyre 2022. szeptemberben kerül sor. A nyerteseket szeptemberben értesítjük.
Comments


Legutóbbi hírek
Archívum
Keresés címkék alapján
Kövess minket!
  • Facebook Basic Square
bottom of page